Instrukcja warunkowa

If - jeżeli:

Instrukcji tej używamy do wykonania instrukcji, jeśli dany warunek jest zgodny z prawdą:

if(warunek)
	{
		//instrukcja, która będzie wykonana, jeśl warunek 
		///jest zgodny z prawdą
	}

Na przykład:

int liczba=2;
	if( liczba > 2)
	{
		cout << "TAK";
	}

W takim wypadku instrukcja nie będzie wykonana i program nam nic nie wypisze, ponieważ liczba nie jest większa niż 2.

Else - w przeciwnym wypadku:

Else używamy razem z instrukcją if, jeśli chcemy wykonać jakąś czynność, kiedy warunek jest niezgodny z prawdą.

Na przykład:

int liczba = 2;
	if( liczba > 3)
	{
		cout << "TAK";
	}
	else
	{
		cout << "NIE";
	}

Nasz program wypisze więc na ekranie „NIE”.

Else if:

Instrukcji tej używamy, jeśli chcemy wykonać dane działania, jeśli nie zachodzi pierwszy tylko inny, ale konkretny warunek. (kiedy chcemy podać więcej możliwości wykonywanych instrukcji)

Na przykład:

int liczba = 2;
	if(liczba > 2)
	{
		cout << "większa od 2";
	}
	else if (liczba = 2)
	{
		cout<<"równa 2";
	}
	else
	{
		cout << "mniejsza od 2";
	}

Nasz program wypisze nam więc „równa 2”.

ZADANIE: Napisz program, który wczyta liczbę z klawiatury:

– jeżeli liczba będzie mniejsza od 10 wypisze “mniejsza niż 10”

– jeżeli liczba będzie mniejsza niż 5 wypisze “mniejsza niż 5”

– jeżeli liczba jest większa lub równa 10 wypisze “co najmniej 10”.

Warunek wielokrotnego wyboru (switch...case):

Funkcja ta wykonuje działania w zależności od zawartości podanej zmiennej.

switch(zmienna)        
{
	case etykieta_1:
  	  //operacje
  	break;
	case etykieta_2:
  	//operacje
  	break;
	default:
  	  //operacje
  	break;
}

Po dojściu do instrukcji switch program przeskakuje do wiersza kodu oznaczonego etykietą odpowiadającą zawartości zmiennej (użytkownik wpisze “etykieta_1” wykona się kod z “case etykieta_1”). Zmienna musi być typu całkowitego, czyli takiego który da się sprowadzić do liczby całkowitej: char, short, int, long, long long. Operacje zawarte w instrukcji default wykonają się, gdy zawartość zmiennej będzie różna od każdej z etykiet. Default jest instrukcją opcjonalną.

Przykładowe użycie instrukcji switch:

int x;
cin>>x;
switch(x)
{
	case 2:
	cout<<x;
	break;
	default:
	cout<<x*x;
	break;
}

Powyższy fragment kodu jeżeli użytkownik poda x=2  wypisze 2, a dla jakiejkolwiek innej liczby wypisze jej kwadrat.

ZADANIE:

 • Używając instrukcji switch napisz program, który dla wczytanego z klawiatury x wypisze wartość f(x), gdzie:

dla x=2:                        f(x)=2

dla x=3, x=16, x=14:      f(x)=14x-2

dla pozostałych liczb:    f(x)=x-1

 • Możesz również spróbować napisać prosty kalkulator (użytkownik podaje “dodawanie”, “odejmowanie”, “mnożenie” bądź “dzielenie”)

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top