Wyszukiwanie binarne

Wyszukiwanie binarne (binsearch) to sposób szukania elementu w posortowanej liście, który opiera się na zasadzie “Dziel i zwyciężaj”. Dzięki temu algorytmowi unikamy sprawdzania wszystich elementów po kolei. 

Schemat działania algorytmu:

 1. Posortowana tablica: Najpierw sortujemy tablicę, którą będziemy przeszukiwać w odpowiedniej kolejności, np. od najmniejszego do największego elementu.

 2. Dziel i zwyciężaj: Porównujemy środkowy element tablicy do poszukiwanego elementu. Jeśli są one sobie równe, algorytm kończy swoje działanie. W przeciwnym przypadku sprawdzamy, czy szukany element jest większy czy mniejszy od środkowego. Jeśli jest większy, powtarzamy proces dla przedziału od środkowego elementu do końca tablicy, a jeśli jest mniejszy od początku tablicy do środkowego elementu.

 3. Powtarzamy proces: Teraz powtarzamy ten proces dla nowej, mniejszej listy. I tak dalej, aż znajdziemy szukany element.

Przykładowa implementacja:

Korzystając z wyszukiwania binarnego napiszmy następujący program:

Napisz program, który będzie implementował algorytm wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy liczb całkowitych.

Wejście: W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite oddzielone spacją:   – liczba elementów w tablicy, mniejsza od 1000000 oraz – liczba, której będziemy szukać w tablicy. W drugim wierszu znajduje się liczb całkowitych oddzielonych spacjami – elementy tablicy

Wyjście: Program powinien wypisać liczbę operacji wykonywanych przez algorytm wyszukiwania binarnego, potrzebną do znalezienia liczby w tablicy. Jeśli liczba nie znajduje się w tablicy, należy wypisać −1.

#include<iostream>
#include<algorithm> 
// dodajemy bibliotekę, w której znajduje się funkcja sort()
using namespace std;
int tab[1000000]; 
//deklarujemy tablice, do której będziemy wczytywać listę do 
//przeszukiwania zakładamy, że nie będzie ona miała więcej niż 
//1000000 elementów deklarujemy funkcje binsearcha o dwóch argumentach
//n - długość przeszukiwanej listy, q - szukana liczba
int binsearch(int n, int q) 
{
  int L = 0;
  int P = n - 1;
  int licznik = 0;
  //deklarujemy zmienne L i P, które będą zawierały indeksy końcowych 
  //elementów przedziału oraz licznik zliczający ilość iteracji
  while (L <= P) 
  {
    int M = (P+L) / 2;
    //deklarujemy zmienną M, która jest środkowym elementem 
    //przeszukiwanego fragmentu tablicy
    if (tab[M] == q) 
      return licznik; 
      // Jeśli znaleźliśmy szukany element, zwracamy 
      //wartość licznika
    else if (tab[M] < q) 
      L = M + 1;
      //jeśli szukana liczba jest większa od środkowej, 
      //przeszukujemy prawy przedział
    else 
      P = M - 1;
      //w przeciwnym przypadku przeszukujemy lewy przedział
    licznik++; //Zwiększamy licznik iteracji
  }
  return -1; 
  //Jeśli szukany element nie został znaleziony zwracamy -1
}

int main() 
{
  int n, q;
  cin >> n >> q;
  //wczytujemy ilość elementów tablicy oraz szukaną liczbę
  // Wczytujemy dane do tablicy
  for (int i = 0; i < n; i++)
    cin >> tab[i];
  sort(tab, tab + n); // Sortujemy tablicę
  // Wywolujemy funkcję wyszukiwania binarnego dla 
  //odpowiednich argumentów
  cout << binsearch(n, q);
}

Złożoność:

Złożoność czasowa algorytmu wynosi O(log2n), natomiast złożoność pamięciowa jest równa O(1).

Upper Bound:

Upper Bound wykorzystuje algorytm wyszukiwania binarnego, aby znaleźć pierwszy element w posortowanym zakresie, który jest większy od danej wartości.

Schemat działania algorytmu:

 1. Dzielimy przedział: Algorytm zaczyna od badania środkowego elementu w tablicy. Jeśli wartość tego elementu jest mniejsza lub równa poszukiwanej wartości, algorytm wie, że szukana wartość musi znajdować się w drugiej połowie tablicy. W przeciwnym razie, jeśli wartość tego elementu jest większa od poszukiwanej wartości, algorytm wie, że szukana wartość może znajdować się w pierwszej połowie tablicy.

 2. Powtarzamy: Proces ten jest powtarzany dla odpowiedniej połowy tablicy.  Ten proces kontynuowany jest, aż pozostanie tylko jeden element w badanym przedziale.

Przykładowa implementacja:

#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;
int upperBound(int A[], int size, int val) 
{
  int left=0;
  int right=size; 
  while (left<right) 
  {
    int mid=left+(right-left)/2;
    if (A[mid]<=val) 
      left=mid+1; 
      // Jeśli wartość w środku jest mniejsza lub równa val,
      //przesuwamy lewą granicę
    else
      right=mid; 
      // W przeciwnym przypadku przesuwamy prawą granicę
  }
  return left;
}
int main() 
{
  int n;
  cin >>n; // Wczytanie liczby elementów do posortowania
  int A[n]; // Tworzymy tablicę
  int size = 0; 
  // deklarujemy zmienną na rozmiar aktualnie zapełnionej 
  //części tablicy
  for (int i = 0; i < n; i++) 
  {
    int x;
    cin >> x; // Wczytujemy kolejny element do posortowania
    int index = upperBound(A, size, x); 
    // szukamy indeksu pierwszego elementu większego od x
    if (index < size) 
      cout << A[index] << " "; 
      // Wypisujemy pierwszy element większy od x
    else
      A[size++] = x; 
      // Dodajemy x do zbioru A i zwiększamy rozmiar zapełnionej
      //części tablicy
  }
}

Złożoność:

Algorytm ten działa bardzo szybko, ponieważ przy każdym kroku eliminuje połowę tablicy jako potencjalną lokalizację poszukiwanej wartości. Jego złożoność czasowa wynosi O(log n).

Lower Bound:

 Lower Bound w C++ wykorzystuje algorytm wyszukiwania binarnego, aby znaleźć pierwszy element w posortowanym zakresie, który nie jest mniejszy od danej wartości.

ZADANIE: Napisz funkcję Lower Bound, która będzie zwracała pierwszy element listy, który nie jest mniejszy od podanej wartości. 

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top