Sortowanie

Sortowanie bąbelkowe (bubble sort):

Algorytm sortowania bąbelkowego to najprostszy z algorytmów sortujących.

– prosty w implementacji

– nieoptymalny dla dużych zbiorów liczbowych

Działanie algorytmu sortowania bąbelkowego:
– bierzemy kolejno liczby z tablicy z danymi, zaczynamy od elementu o indeksie 0
– porównujemy go do kolejnego elementu – o indeksie 1, jeżeli jest on od niego większy, to zamieniamy liczby miejscami
– wykonujemy to działanie dla wszystkich elementów tablicy i na końcu otrzymujemy tablicę z posortowanymi danymi

zdjęcie przedstawiające schemat działania algorytmu sortowania bąbelkowego

Przykładowa implementacja:

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  int tab[n]; //deklarujemy tablicę o wczytanym wcześniej rozmiarze
  for(int i=0;i<n;i++) 
    cin>>tab[i]; //wczytujemy danę do tablicy
  for(int i=0;i<n;i++) //przechodzimy przez całą tablicę za pomocą funkcji for
  {
		for(int j=1;j<n-i;j++) 
		//następnie przechodzimy przez tablicę zaczynając od elementu o indeksie 1
		//do elementu o indeksie n-i-1, czyli ostatniego elementu
		//poprzedzającego tab[i]
		{
		  if(tab[j-1]>tab[j]) 
		  //jeżeli poprzedni element jest większy, to zamieniamy je miejscami
		  //za pomocą funkcji swap()
		  {
        swap(tab[j-1],tab[j]);
		  }
		}
  }
  for(int i=0;i<n;i++) 
    cout<<tab[i]; //wypisujemy dane z posortowanej rosnąco tablicy
}

Złożoność:

Średnia złożoność czasowa algorytmu wynosi O(n^2), natomiast pamięciowa O(1).

ZADANIE: napisz program sortowania bąbelkowego, który uporządkuje dane malejąco.

Sortowanie przez wstawianie (insertion sort):

Jest to prosty algorytm, polegający na wstawianiu danego elementu na właściwą pozycję wśród uporządkowanych już elementów. Ciąg liczb jest dzielony na liczby posortowane i do posortowania. Algorytm kolejno porównuje elementy do posortowania z poprzednio uporządkowanymi, znajduje ich prawidłowe miejsce i wstawia je na nie.

-łatwy w implementacji

-wydajny dla niewielkich zbiorów liczb

zdjęcie ze schematem działania algorytmu sortowania przez wstawianie

Przykładowa implementacja:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  cin>>n;	//długość naszego ciągu
  int tab[n];	//ciąg który będziemy sortować rosnąco
  for(int i=0;i<n;i++)
    cin>>tab[i]; //wczytanie ciągu do tablicy
  int j,pom;
  for(int i=1;i<n;i++) //zaczynamy od 2 elementu i przechodzimy po całym ciągu
  {
    pom=tab[i];	//tworzymy zmienną pomocniczą
    j=i-1;	//ustawiamy j na poprzednią liczbę w ciągu
    while(j>=0 && tab[j]>pom) 
    //znajdujemy w którym miejscu trzeba wstawić liczbę, 
    //przechodząc po ciągu dopóki się nie skończy i dopóki nasza liczba 
    //jest mniejsza od poprzedniej
    {
      tab[j+1]=tab[j];	//przesuwamy dotychczasowe elementy 
      j--;
    }
    tab[j+1]=pom;	//wstawiamy nasz element na jego miejsce
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
    cout<<tab[i]<<" ";	//wypisujemy wynik końcowy - posortowaną tablicę 
}

Złożoność:

Średnia złożoność czasowa naszego algorytmu wynosi  O(n^2), natomiast pamięciowa wynosi O(1).

ZADANIE: napisz program sortowania przez wstawianie, który uporządkuje dane malejąco

Sortowanie przez zliczanie (counting sort):

W przeciwieństwie do innych algorytmów sortowania zamiast porównywać dane między sobą polega na zliczaniu częstotliwości ich występowania i wypisywaniu ich kolejno odpowiednią ilość razy.

-łatwy w implementacji

-niewydajny dla dużych zbiorów

-zajmuje dodatkowe miejsce na zliczenie częstotliwości liczb

zdjęcie przedstawiające schemat działania algorytmu sortowania przez zliczanie

Przykładowa implementacja:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n; //długość naszego ciągu
  cin>>n;
  int tab[n];	//nasz ciąg
  int licznik[n]={0};	
  //wypełniamy zerami tablicę w której będziemy zliczać częstotliwość wystąpień
  for(int i=0;i<n;i++) //wczytujemy nasz ciąg
  {
    cin>>tab[i];
    licznik[tab[i]]++; 
    //dla każdej liczby która wystąpi zwiększamy częstotliwość jej wystąpień
  }
  for(int i=0;i<=n;i++)	
  {
    while(licznik[i]>0)	
    //wypisujemy kolejne liczby dopóki ich licznik jest większy od 0, 
    //czyli tyle razy ile wystąpiły w ciągu początkowym
    {
      cout<<i<<" ";
      licznik[i]--; //pamiętajmy zmniejszyć licznik
    }
  }
}

Złożoność:

Średnia złożoność czasowa i pamięciowa wynosi O(n+m).

ZADANIE: napisz program sortowania przez zliczanie, który uporządkuje dane malejąco

Sortowanie szybkie (quick sort):

Quicksort to algorytm oparty na zasadzie “Dziel i zwyciężaj”. Dane dzielimy względem “pivota” czyli środkowego elementu, a następnie jeżeli po lewej stronie pivota znajdują się liczby od niego większe przerzucamy je na drugą stonę, analogicznie postępujemy z liczbami po prawej stronie. Jest to jeden z najszybszych algorytmów sortujących.

– jest łatwy w implementacji

– jest niestabilny, jego złożoność czasowa może być różna w zależności od danych

zdjęcie przedstawiające schemat działania algorytmu sortowania szybkiego

Przykładowa implementacja:

#include <iostream>
using namespace std;
// deklarujemy funkcję do sortowania fragmentu tablicy za pomocą algorytmu 
//Quicksort argumenty: tab[]- nazwa tablicy, którą chcemy posortować, 
//low - indeks pierwszego elementu tablicy
//high - indeks ostatniego elementu tablicy
void quicksort(int tab[], int low, int high) 
{
  if(low<high) 
  {
    // Wybieramy element dzielący (pivot) - środkowy element
    //sortowanego przedziału
    int pivot=tab[(low+high) / 2];
    int i = low;
    int j = high;
    // Podział na dwie części - od i do pivota i od j do pivota
    while (i<=j)
    {
      // Znajdujemy element do zamiany z lewej strony
      //czyli pierwszy element w rozważanym przedziale większy od pivota
      while (tab[i] < pivot)
        i++;
      // Znajdujemy element do zamiany z prawej strony
      // czyli pierwszy element w rozważanym przedziale mniejszy od pivota
      while (tab[j] > pivot)
        j--;
      // Jeśli program znalazł takie elementy, to zamieniamy je 
      //i zmniejszamy przedział do kolejnego sortowania
      if (i <= j) 
      {
        swap(tab[i],tab[j]);
        i++;
        j--;
      }
    }
    //Wywołujemy rekurencyjnie funkcję quicksort dla lewej i prawej części
    quicksort(tab, low, j);
    quicksort(tab, i, high);
  }
}
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  int tab[n];
  for(int i=0;i<n;i++) 
    cin>>tab[i]; //wczytujemy dane
  quicksort(tab,0,n-1); //wywołujemy funkcję quicksort dla odpowiednich argumentów
  for(int i=0;i<n;i++) 
    cout<<tab[i]<<" "; 
  //wyświetlamy wszystkie elementy już posortowanej tablicy
}

Złożoność:

Złożoność czasowa algorytmu wynosi od O(n logn) do O(n^2) – w sytuacji pesymistycznej. Złożoność pamięciowa wynosi O(1).

ZADANIE: Napisz program sortowania szybkiego, który uszereguje liczby malejąco.

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top