Lider i idol

Czym jest lider?

Lider zbioru to liczba, która występuje w nim najwięcej razy.

{12, 4, 12, 1, 56} Liderem takiego zbioru jest 12.

W algorytmie znajdującym lidera użyjemy funkcji sort, która posortuje nam tablicę. Funkcja przyjmuje dwa argumenty – sort(nazwa_tablicy, nazwa_tablicy+rozmiar_tablicy).

Przykładowa implementacja algorytmu:

#include<iostream>
#include<algorithm> 
//dodajemy bibliotekę algorithm, aby posortować dane za pomocą funkcji sort
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  int tab[n]; 
  //wczytujemy ilość elementów w zbiorze i deklarujemy tablicę
  //o odpowienim rozmiarze
  for(int i=0;i<n;i++) 
    cin>>tab[i]; //wczytujemy dane do tablicy za pomocą funkcji for
  sort(tab,tab+n); //sortujemy tablicę za pomocą funkcji sort
  int ile=0,liczba=0,i=0; 
  //deklarujemy zmienną ile, w której będziemy zapisywać ile razy w zbiorze 
  //występuje lider, zmienną liczba, w któej będziemy zapisywać lidera
  //oraz i, które będzie nam potrzebne do iteracji po tablicy tab
  while(i<n) //dopóki i jest mniejsze od rozmiaru tablicy
  {
    int j=i+1; 
    //deklarujemy zmienną j, która jest indeksem kolejnej wartości w tablicy
    while(j<n&&tab[j]==tab[i]) 
    //sprawdzamy czy sąsiadujące elementy w tablicy są sobie równe
      j++; //jeśli tak jest, to do zmiennej j dodajemy 1
    if(j-i>ile) 
    //ilość występować tab[i] jest równa j-i jeżeli więc ta wartość 
    //jest większa od wartości zmiennej ile to zmienia ona swą wartość na i-j
    {
      ile=j-i;
      liczba=tab[i]; 
      //w takim wypadku również zmienna liczba zmienia swoją wartość na tab[i]
    }
    i=j; 
    //będziemy przechodzić tablicę w dalszym ciągu zaczynając od pierwszego 
    //elementu który nie był równy tab[i]
  }
  cout<<liczba<<" "<<ile; 
  //wyświetlamy lidera oraz to ile razy wystąpił w zbiorze
}

Czym jest idol?

Idolem zbioru jest element, który występuje w zbiorze co najmniej n/2+1 razy.

{1, 1, 1, 2, 3} Idolem takiego zbioru jest 1.

{1, 2, 3, 3, 3, 5, 11} Ten zbiór nie ma idola, ponieważ najczęściej powtarzająca się liczba to 3, które występuje w zbiorze 3 razy. Zbiór zawiera 7 elementów, więc lider musi występować co najmniej 4 razy.

Przykładowa implementacja algorytmu:

#include<iostream>
using namespace std;
int main() 
{
  int n;
  cin>>n;
  int tab[n]; //deklarujemy zmienną z długością ciągu i tworzymy tablicę
  for(int i = 0; i < n; i++)
    cin>>tab[i]; //wpisujemy dane
  int k=-1; // Potencjalny kandydat na lidera
  int licznik=0; 
  // Licznik wystąpień potencjalnego kandydata znalezienie potencjalnego
  //kandydata na lidera
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    if(licznik==0) 
    //jeżeli licznik jest równy 0, to potencjalnym liderem zostaje tab[i]
    {
      k=tab[i];
      licznik=1;
    }
    else 
    //w przeciwnym przypadku, jeśli tab[i] jest równe k
    //to do licznika odejmujemy 1, jeśli nie to odejmujemy 1
    {
      if(tab[i]==k)
        licznik++;
      else
        licznik--;
    }
  }
  licznik=0; // Resetujemy licznik
  // Sprawdzenie czy potencjalny kandydat jest liderem, czyli czy 
  //występuje w ciągu co najmniej n/2+1 razy
  for(int i=0;i<n;i++) 
  {
    if(tab[i]==k) 
      licznik++;
  }
  // Jeśli potencjalny kandydat jest liderem, wypisujemy go
  if(licznik>n/2)
    cout<<k;
   else
    cout<<"Brak lidera w zbiorze."; 
  //w przeciwnym przypadku informujemy, że ciąg nie ma lidera
}

Idealne miejsce aby zacząć swoją przygodę z programowaniem.

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze strony

Odwiedź nasze social media!

Skontaktuj się z nami

Copyright © 2024 return help;

Scroll to Top